Ještě jednou a naposled se vracíme k historii družstevního vydavatelství a nakladatelství Družstevní práce, a to při příležitosti významného životního jubilea prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka (1850-1937), od jehož narození uplynulo letos v březnu 167 let.

Ačkoli tomuto významnému nakladatelství již byly věnovány 2 příspěvky v našem bulletinu, bylo by na škodu nezmínit se také o Masarykově přístupu a vztahu k vydávání knih na základě korespondence uložené v archivu Družstevní práce. Příspěvek je opět z pera pana PhDr.Richarda Khela,CSc., a je výsledkem jeho bádání v tomto archivu, který je dnes součástí sbírek Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze..

Jak již bylo i v předchozích příspěvcích několikrát zdůrazněno, bývalé družstevní nakladatelství Družstevní práce bylo jedním z nejvýznamnějších v období „mezi dvěma válkami“, založené na myšlence družstevního nikoli soukromého podnikání a na přesvědčení, že „knihy mohou být lacinější, když je budou vydávat čtenáři, spisovatelé a výtvarníci společně a když budou prodávány přímo členům bez prostřednictví knihkupců". Podle Kulturního zpravodaje Družstevní práce z února 1923 měla se Družstevní práce, aniž by ublížila, ale v jistém směru i pomohla současnému knihkupeckému trhu, „obraceti hlavně k určitému druhu čtenářů, k milovníkům knihy, kteří mají již určitou orientaci, kteří však nemají dosti peněz, aby dávali knihkupcům a nakladatelům jejich zisky, k chudým přátelům knihy a bude hledati nové..."

T.G.Masaryk se vždy zajímal o nové myšlenky a projekty a tak mohl být potěšen, když ho vydavatelství Družstevní práce zvolilo před Vánocemi roku 1935 svým čestným členem, když předtím ke svým 85. narozeninám dostal darem od Družstevní práce vydanou knihu vzpomínek Jana Herbena, obsahující kapitolu o Masarykovi. Masarykovým jménem poděkoval Družstevní práci za jmenování jeho tajemník dr. A. Schenk, za publikaci Masarykův knihovník dr. O. Odstrčil. O činnosti nakladatelství věděl T.G.Masaryk ( jistě by bylo i zajímavé zjistit, kolik knih vydaných tímto družstvem měl ve své knihovně) z předchozí doby, neboť přijal na Hradě delegaci Družstevní práce již před 11 lety.Tuto tehdy s napětím očekávanou událost oznamoval družstevní Zpravodaj na stránce 26, č. 1-2 z 19.3.1924.

„Zástupci Družstevní práce budou přijati panem presidentem republiky ve čtvrtek 20. března. Deputace, v níž budou družstevníci J.Cerman, předseda družstva, dr. Miloslav Novotný, redaktor Živých knih, a V. Poláček, tajemník družstva, odevzdá panu presidentovi všechny dosud vyšlé publikace Družstevní práce a zpraví ho o programu a cílech družstva. Podstatnou zprávu přineseme v příštím čísle".

A po návštěvě mohli pak členky a členové Družstevní práce číst ve Zpravodaji č. 3-4, na straně 31-32 z 19.5. 1924:

„Pan president republiky přijal 20. března t.r. deputaci Družstevní práce, která odevzdala mu všechny dosud vyšlé publikace a zpravila jej o činnosti družstva. V přátelské odpovědi na úvod družst. Cermana projevil p. president radost, že existuje svépomocný podnik, který usiluje, aby knihy byly zlevněny. Podivil se upřímně cenám ( Nušič Kč 25.-), vyptal se na Zpravodaj, hlasování a j.v. Řekli jsme mu všechno, co jej mohlo zajímati: Jak jsme začínali, probíjeli se, agitovali a získávali půdu. Kolik máme členů, z jakých jsou vrstev, jakého jsme docílili obratu a zisku v minulém období. To všechno byly odpovědi na otázky...S úsměvem zejména přijal p. president referát o sbírce Svět, neboť slyšel tu jmenovati známé a milé mu autory: Quessela, Ruskina, Morrise. I první knížku Světa, Crhův spisek o B. Smetanovi, již p. president četl a pochválil. -Tak uplynula brzy vyměřená nám čtvrthodina. Máme svoje cíle i metody úsilovněji propagovati, neboť i na dobrou věc musí být stále upozorňováno, to nám řekl pan president na rozloučenou... Nebyli jsme tam však za sebe, nýbrž za celé družstvo. Agitovati máme všichni, aby nás jednou bylo aspoň deset tisíc. Výhody, které potom by mohlo družstvo poskytovati nelze si ovšem nyní ani zdaleka představiti". Podepsán „Pol." (Václav Poláček.)