První bytová sdružení vznikala v českých zemích v 80. letech 19. století. Jejich účelem byla péče o zabezpečení levného bydlení pro dělníky a zaměstnance.

Zákony o daňových výhodách podnítily na sklonku 19. století četnější zakládání stavebních a bytových družstev.

1908 – v českých zemích 99 bytových družstev

1912 – 355 bytových družstev

Období 1918 - 1939

Po vzniku Československa bylo v průběhu let 1918 – 1938 vydáno osm zákonů, které znamenaly značnou podporu vývoje stavebních a bytových družstev, neboť upravovaly poskytování úvěrů a daně v jejich prospěch.

Tím docházelo ke zkvalitňování bytového fondu pro slabší sociální vrstvy.

Doplňkovou činností byla kulturně společenská činnost, kdy bytová družstva zřizovala knihovny, společenské místnosti, hřiště apod.

Kromě toho existovala družstva, která si dala za cíl stavět a provozovat společenské místnosti pro politické, spolkové a kulturní účely – tzv. družstva pro stavbu spolkových a dělnických domů.

Zajímavost: Bratři Josef Čapek a Karel Čapek postavili svou vilku na Vinohradech jako členové stavebního družstva. Josef Čapek byl po určitou dobu předsedou tohoto družstva. Dr. Karel Čapek byl v letech 1924 – 1936 členem představenstva Družstva Národního divadla.

2. světová válka a okupace Československa

 • nucená reorganizace
 • trosky družstevního hnutí násilně sjednoceny německými okupanty do jimi vytvořených svazů a ústředí – umrtvení družstevního života
 • do družstevních organizací byli dosazení němečtí vládní komisaři
 • odbojáři a oběti války mezi družstevními funkcionáři, členy a pracovníky

Období 1945 – 1989

17. května 1945 ustavení centrály sjednoceného družstevnictví Ústřední rady družstev,

Ústřední rada družstev na základě zákona 24. července 1948 vrcholnou organizací sjednoceného družstevnictví, soustřeďovala a organizovala všechna družstva, jejichž členství v ÚRD bylo povinné

 • zánik družstevních svazů – vÚRD pro jednotlivá družstevní odvětví samostatné odbory
 • únor 1948 - konec demokratického vývoje
 • 50. léta 20. století - hrubé porušování zákonnosti a deformace
 • 23. 7. 1952 - Usnesení politického sekretariátu ÚV KSČ – Návrh směrnic k reorganizaci družstev spotřebních, výrobních a bytových:
  V
  roce 1959 vytvořen nový typ družstva – stavební bytové družstvo SBD – finanční příspěvek státu. Kromě toho existovalo LBD – lidové bytové družstvo.
  Řízení stavebních bytových družstev bylo svěřeno národním výborům. Na ÚRD přešlo teprve v roce 1964, národním výborům zůstala pravomoc plánovat a řídit přípravu i realizaci veškeré soustředěné bytové výstavby.

 

Vznikla nová kategorie tzv. stabilizační bytová výstavba. Po roce 1968 došlo k vyčlenění bytových družstev z pravomoci ÚRD a v roce 1969 vznikl samostatný Český svaz bytových družstev.

Z potřeby realizovat další zájmy a potřeby občanů ve sférách blízkých bytovému družstevnictví vznikla „družstva vzájemné občanské pomoci“, jako např.: družstva pro výstavbu rodinných domků, garáží, družstva rekreační, vodovodní, družstva zahrádkářů, družstva pro elektrifikaci osad apod.

Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) zformován v roce 1992.

Zákon o vlastnictví bytů je zkrácený název zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Důležitou součástí tohoto zákona byla definice „prohlášení vlastníka“, pomocí kterého šlo rozdělit bytový dům na jednotlivé bytové jednotky v katastru nemovitostí.

Od 1. ledna 2014 byl zrušen novým občanským zákoníkem.

Od devadesátých let vznikají tisíce nových družstev a SČMBD plní i úlohu výchovy a vzdělávání.

 

Mgr. Pavel Černý