Nová kniha Jana Slavíčka se zabývá proměnami obsahu, forem a rolí českého spotřebního družstevnictví v letech 1945-1956. Tuto problematiku tematizuje do čtyř zkoumaných okruhů (územně-organizační struktura, role družstev v československé ekonomice, vztahy s komunistickou stranou, hospodářská činnost družstev). Ty tvoří předpoklad proměny spotřebních družstev z autonomních podnikatelských subjektů v podřízené články státem organizované distribuce. Autor publikace analyzuje tuto proměnu v jejích jednotlivých fázích a zasazuje ji do širšího kontextu sovětizace, vytváření systému centrálně plánované ekonomiky a celkového ekonomického, sociálního a politického vývoje Československa v uvedených letech.
 
Práce se věnuje spotřebnímu družstevnictví v letech 1945–1956. Řeší proměnu jeho forem, úkolů a rolí, které hrálo v ekonomickém a sociálním vývoji české společnosti. Zabývá se hlubokou přeměnou samotné podstaty spotřebních družstev měnících se během zkoumaných let ze samostatných tržních subjektů v podřízené články státem organizované distribuce, přeměnou natolik hlubokou, že se lze ptát, zda se stále ještě jedná o spotřební družstva v jejich klasických rolích. Při tom se práce soustředí na analýzu čtyřech okruhů problematiky: 1. na změny územně-organizační, 2. na proměny rolí spotřebních družstev v československé ekonomice, 3. na hospodářskou činnost družstev, 4. na měnící se vztah mezi spotřebním družstevnictvím a Komunistickou stranou Československa. Tyto proměny jsou – za použití makroekonomického i mikroekonomického přístupu – zkoumány v kontextualizačním rámci celkového ekonomického, sociálního i politického vývoje, poznamenaného nástupem totalitárního režimu a sovětizací československé společnosti.

Klíčová slova: Hospodářské dějiny, družstevnictví, spotřební družstva, sovětizace, Centrálně plánovaná ekonomika, Československo 1945–1956