Co je družstvo?

 

DEFINICE DRUŽSTVA
Družstvo je nezávislým sdružením osob, které se dobrovolně spojily s cílem uspokojit své společné ekonomické, sociální nebo kulturní potřeby prostřednictvím organizace, kterou společně vlastní a demokraticky řídí.

DRUŽSTEVNÍ HODNOTY
Družstva jsou založena na demokratických hodnotách, jako je svépomoc, rovnost, spravedlnost a solidarita. V souladu s družstevními tradicemi se členové družstev řídí takovými morálními principy, jako je čestnost a otevřenost v jednání, spoluodpovědnost za dění ve společnosti a péče o druhé.

DRUŽSTEVNÍ PRINCIPY
V souladu s demokratickými hodnotami uskutečňují družstva své cíle na základě následujících principů:

1. DOBROVOLNÉ A OTEVŘENÉ ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU
Družstva jsou dobrovolnými organizacemi, otevřenými pro všechny osoby, které mohou využívat jejich služeb a jsou ochotny plnit členské povinnosti bez diskriminace pohlaví, společenské, rasové, politické nebo náboženské diskriminace.

2. DEMOKRATICKÁ SPOLUÚČAST VYKONÁVANÁ ČLENY
Družstva jsou demokratickými organizacemi spravovanými svými členy, kteří se aktivně podílejí na plánování, řízení a kontrole jejich činnosti. Muži a ženy, kteří pracují ve volených funkcích, jsou odpovědni přímo členské základně.
Družstva na všech stupních se řídí demokratickými principy, všichni členové mají v zásadě stejné hlasovací právo (jeden člen, jeden hlas).

3. EKONOMICKÁ SPOLUÚČAST ČLENŮ
Družstevníci se podílejí na vytváření majetku družstva a kontrolují jeho využití. Alespoň část tohoto majetku je obvykle v nedělitelném vlastnictví družstva. Členové obvykle dostávají podíly na zisku podle výše majetku, který vložili do družstva. Členové rozhodují o použití zisku družstva na některý z následujících účelů: na vlastní rozvoj družstva nebo, je-li to možné, na vytvoření rezerv, z nichž alespoň část se stane součástí nedělitelného majetku družstva; na členské výhody, které jsou v poměru k hospodářskému vztahu člena k družstvu (např. výše nákupů ve spotřebním družstvu) a na další účely schválené členskou základnou.

4. AUTONOMIE A NEZÁVISLOST
Družstva jsou samostatnými a nezávislými organizacemi spravovanými svými členy. Zajištění demokratické samosprávy a zachování družstevní nezávislosti je základní podmínkou při jednání družstva o spolupráci s jinými organizacemi a institucemi, včetně vlády, nebo při získávání finančních prostředků z vnějších zdrojů.

5. VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMOVANOST ČLENŮ A VEŘEJNOSTI
Družstva zajišťují výchovně vzdělávací programy pro své členy, volené funkcionáře, řídící pracovníky a zaměstnance tak, aby co nejefektivněji přispěli k rozvoji družstva. Informují širokou veřejnost, především mládež a významné osobnosti, o charakteru a přednostech družstevnictví.

6. SPOLUPRÁCE MEZI DRUŽSTVY
Družstva slouží co nejlépe svým členům a přispívají k rozvoji družstevního hnutí ve spolupráci s dalšími družstevními organizacemi na místní, národní a mezinárodní úrovni.

7. SPOLUODPOVĚDNOST DRUŽSTEV ZA SPOLEČNOST
Družstva usilují na základě programu schváleného svými členy o dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti.

 

Převzato z https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2017/44-2017/mezinarodni-druzstevni-principy