Tentokráte je na místě, které je tradičně vymezeno zajímavostem z družstevní historie, předloženo stručné  kalendárium  několika významných  osobností z oblasti družstevnictví světového i českého, jejichž kulaté výročí  narození, či úmrtí jsme si v tomto roce mohli připomenout.

 

246.výročí narození

Robert Owen (1771 - 1858)

Sociální reformátor, předchůdce družstevních ideologů.

Továrník a filantrop Robert Owen je zřejmě nejznámějším anglickým utopickým socialistou. Snažil se o obecné povznesení pracujících, neboť  kořeny společenského zla viděl  v lidské nevědomosti. Kritizoval  soudobé hospodářské poměry, které chtěl změnit bez bojů a násilí. Přeměnu společnosti si představoval cestou evoluce.  Ve své továrně ve Skotsku  začal v praxi realizovat  sociální přístupy, které  popsal  ve svém díle "Nový pohled na společnost a správa hrabství Lanark".  Založil také  a spolufinancoval  2 pracovní komuny "New Harmony" v USA  a  "Harmony Hall" v Anglii. Oba pokusy ale skončily neúspěšně.
R.Owen si  budoucí "racionální společnosti" -   sociálně spravedlivou a mravnou - představoval jako Federaci zemědělsko průmyslových  družstevních osad, v nichž by  každý pracoval podle svých  schopností a byl odměňován podle svých potřeb.  Počáteční kapitál měl být  získán od uvědomělých kapitalistů. V osadách mělo existovat osobní vlastnictví pouze spotřebních předmětů a fungovat pracovní povinnost ve spojení fyzické a duševní práce. Své názory na "nový morální svět" R. Owen vyložil ve svých dílech, zejména v knize " The Book of the New Moral World". 

 

206.výročí narození

Louis J.J. Blanc (1811-1882)  

Historik, publicista,  politik a jeden z vůdců francouzské únorové revoluce v r. 1848. V družstevní  historii bývá řazen mezi  první propagátory  družstevních myšlenek,   který  se zaměřoval  zejména na oblast výrobních družstev.

L. Blanc  hlásal  a  propagoval„ dobrovolnou součinnost“ ve prospěch všech . Podle jeho utopických představ měly být výrobní družstevní podniky,    podporovány   státem.

Usiloval o vytvoření pracovních družstev, tzv. sociálních dílen s cílem zajistit práci pro chudé obyvatele měst.  Předpokládal, že se v dílnách zvýší produktivita práce, která povede k ekonomickému vítězství těchto dílen nad soukromými podniky. Jeho heslem bylo: „Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“. Svými myšlenkami, si získal  širokou odezvu  mezi dělnictvem.  Částečná realizace jeho představ o vybudování systému tzv. národních dílen, které měly vytlačovat soukromé kapitalistické podniky, však skončila neúspěchem. Národní dílny  byly nakonec zrušeny a na tyto pokusy doplatili právě dělníci.

Přesto   představy L. Blanca o organisaci práce již vyjadřovaly zatím ještě nejasné touhy dělníků po vytvoření takových institucí, které by pro ně  znamenaly  existenční jistoty a zabezpečení. 

 

166.výročí narození

Albín Bráf   (1851-1912)

Český národohospodář, pedagog a politik. Ústředním tématem jeho celoživotní práce   byly národohospodářské potřeby vývoje české společnosti a sociální otázka. Akceptoval různé formy řešení sociálních problémů jako např. zakládání:    spolků konzumních  a výrobních, spolků za účelem podpor v nezaměstnanosti, odborů, apod. Zároveň považoval v tomto směrů za přínosné zásahy státu  zejména v oblasti zákonodárství,  zavádění evidence nezaměstnanosti s možnostmi zprostředkování práce a dělnické pojišťování apod.

A. Bráf byl absolventem  Právnické fakulty pražské university. V roce 1877 se habilitoval jako soukromý docent národního hospodářství  a polilitické ekonomie. Od roku 1882 působil jako mimořádný profesor na  Právnické fakultě  české  univerzity v Praze  a v roce 1890 zde byl jmenován řádným profesorem. Stal se  prvním českým universitním  profesorem  národního hospodářství. Podílel se rovněž na založení Národohospodářského ústavu při České akademii věd. Mimo to zastával řadu  významných funkcí - byl poslancem českého sněmu, členem Zemského výboru a doživotním členem panské sněmovny. V roce 1909 a 1911 byl rakouským ministrem zemědělství (tehdy orby). V družstevní sféře byl historicky prvním předsedou dozorčí rady  nejstarší české zemědělské družstevní centrály – Ústřední jednoty českých hospodářských společenstev v Praze.

Sociální témata a  řešení sociálních problémů prolínají celým Bráfovým dílem a promítaly se i do jeho pedagogické činnosti.  Většinu svých prací publikoval v různých časopisech. Teprve po smrti byly jeho spisy vydány v rozsahu 5 dílů pod názvem: Albín Bráf, Život a dílo.

 

146.výročí narození

František  Modráček ( 1871 - 1960 )

Známý český  politik, novinář a propagátor družstevnictví.  Jeho  politický   vývoj  byl  velmi dramatický.   V   90.letech   19.    století   se   stal   členem anarchistického hnutí, které však brzy  opustil a od roku 1897 se stal činným v sociální demokracii. V letech 1907-1918 působil jako poslanec  rakouské  říšské  rady.   V  letech  1919-1920  založil Sociální stranu československého pracujícího lidu, jejímž se stal předsedou, ale v roce 1924  se opět vrátil k sociální demokracii. V letech  1918 - 1925 byl poslancem, 1925 – 1939 senátorem Národního shromáždění.

Od počátku své politické a publicistické činnosti  měl velmi blízko  k družstevnictví a  jeho principům. V roce 1905  inicioval a stál u zrodu  Ústředního dělnického   spolku konsumního  v Praze, a stal  se členem jeho  prvního představenstva.  Z tohoto spolku se později vyvinulo  mohutné  spotřebního družstvo   Včela.  Když byla založena v roce 1920 Všeobecná družstevní banka v Praze,  stal se zástupcem ředitele správní rady.  V letech 1930 – 1938 byl členem orgánů Mezinárodního družstevního svazu.

F. Modráček vedle konkrétní práce v družstevnictví je autorem i četných   teoretických a propagačních statí  a  publikací o družstevnictví.  Vytvořil dokonce vlastní teorii tzv. družstevního socialismu.
Po  únoru  1948  se  pro  své protikomunistické názory stal  nežádoucí osobou a byl  zcela odstraněn  ze života politického i družstevního.

 

126.výročí narození

Ladislav Karel Feierabend  (1891 – 1969)

Výrazný politik a významná osobnost českého zemědělského družstevnictví.  Byl vrchním ředitelem Kooperativy, nákupní  jednoty  hospodářských  družstev v Praze. Přednášel na Vyšší zemědělské škole družstevní v Praze .Zastával také četné hospodářské  funkce v různých  peněžních  a  průmyslových  společnostech  a veřejných institucích. V  roce 1930 se  stal  předsedou  Pražské plodinové burzy  a   zároveň  předsedou  Sdružení   všech  československých plodinových burz.  V roce 1934 jej  vláda jmenovala předsedou Československé obilní společnosti,  nositelky státního obilního  monopolu.  Po  Mnichovské dohodě z 29. 9. 1938 jej  prezident dr. E. Beneš jmenoval ministrem zemědělství. Ve  vládě zůstal L.K. Feierabend  až do svého dramatického útěku  z vlasti v  lednu 1940, kdy  unikl zatčení po vyzrazení své práce v odbojové skupině Politické ústředí. V exilu byl  členem  všech  československých  vlád,  nejdříve jako státní ministr  a od  roku 1941   jako ministr  financí. Na svůj post ve   vládě rezignoval v únoru   1945, poněvadž  nesouhlasil s politickou linií tehdejší československé vlády. V červnu 1946  se vrátil do Československa jako soukromá osoba. Patřil k těm, kteří se nekompromisně stavěli proti komunistickým tendencím. Po únoru 1948 odchází do exilu  nejdříve  do Anglie, o rok později do USA.  Od roku 1965  až do své smrti  působil jako  ekonomický  a  hospodářský odborník  v Hlasu Ameriky, kde koncipoval vysílání pro Československo.

 

106.výročí úmrtí

František Ladislav Chleborád  (1839 – 1911)

Advokát,  politik,  novinář a  národohospodář. V  6O. a 7O. letech 19. století  zasáhl výrazně do vývoje dělnického  družstevnictví v českých  zemích. V roce 1869 vydal rozsáhlou publikaci: Soustava národního hospodářství politického, ve které věnoval několik kapitol výkladu koncepce dělnické svépomoci.  Pod vlivem utopických  představ  propagoval  mezi  dělníky  zejména  v Praze svépomocné  družstevní   hnutí. Výsledkem  jeho   aktivní činnosti  bylo  založení  Prvního  podnikatelského   spolku  dělnictva  pražského "OUL" v roce 1868,  jehož  se stal předsedou. Oul byl  ve své podstatě  spotřebním družstvem s určitými specifiky, např. měl svoje výrobní obory. Podle  vzoru pražského Oulu byly spontánně zakládány   obdobné spolky i  mimo Prahu.  Bohužel většinou hospodářská nezkušenost členů představenstva a dále krize a zmatek po krachu na vídeňské burze v r.1873 zapříčinily rychlý rozpad těchto spolků, sám pražský Oul  ukončil činnost v r. 1875. Celkově neúspěšná  "éra Oulů" v letech 1868-1875 měla za následek všeobecně  trpké  zkušenosti a zklamání dělnictva  s praktikováním  družstevnictví a takřka zabrzdila  jeho vývoj u nás v následujících letech.

F.L.Chleborád stál také v roce  1869 u  zrodu  „Vzájemné pojišťovací banky Slavie ku vzájemnému pojišťování zdraví,  kapitálů  a  důchodů", jejímž se stal  prvním generálním ředitelem. 

 

56.výročí úmrtí

Karel Engliš  (1880 – 1961)

Národohospodář a  politik, žák Albína Bráfa,   profesor národního hospodářství na  české technice v Brně. Byl jedním z iniciátorů založení Masarykovy university v Brně, jejímž prvním rektorem byl jmenován v roce 1919. Je autorem rozsáhlé řady publikací zahrnujících převážně oblast národohospodářství a financí. Mezi stěžejní z nich patří: Národní hospodářství, Finanční věda, Teorie státního hospodářství a Soustava národního hospodářství. Problematikou družstevnictví  se zabývá v publikaci Hospodářské soustavy z roku 1946. Podle jeho teorie je hospodářská soustava systém, ve kterém národ i jednotlivec pečuje o zlepšení a udržení podmínek  svého života. Soustavy rozděluje na individualistické a solidaristické. A právě do individualistické soustavy řadí tzv. kooperativu, čímž míní družstevnictví, jako určitou formu kolektivního vlastnictví. 

Karel Engliš zastával rovněž řadu významných politických postů : 1913 byl zvolen poslancem Moravského zemského sněmu, v roce 1918 poslancem Národního shromáždění, dvakrát se stal ministrem financí. Měl velký vliv na měnovou a finanční politiku Československa ve 20. a 30.letech 20.století.  V roce 1934 se stal guvernérem Národní banky československé. 

Od roku 1939 přednášel na Karlově univerzitě v Praze, kde po válce v letech 1947 – 1948 zastával krátce funkci rektora  Karlovy univerzity v Praze. V roce 1947 mu byl také udělen čestný doktorát  Masarykovy university v Brně.

Po politickém převratu v únoru 1948 byla proti K. Englišovi zahájena ostrá kampaň, v rámci které byl  výnosem ministra školství a osvěty  zařazen  mezi autory,  jejichž  spisy  byly vyřazeny  z veřejných knihoven. V roce 1952 musel  opustit Prahu. 

Po roce 1989 byl Karel Engliš rehabilitován a in memoriam mu byl udělen Řád TGM.